Wysokość opłat w sprawach o prawa majątkowe

W dniu 21 sierpnia 2019 roku znowelizowano art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o Kosztach sądowych w sprawach cywilnych, usuwając jednocześnie art. 28 tejże ustawy, który regulował wysokość opłat w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.

 

Art. 13 w/w Ustawy otrzymał następujące brzmienie:

1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

 

Dokonując powyższej nowelizacji ustawodawca zrezygnował z różnicowania opłat sądowych w zależności od tego czy pozew wnoszony jest w postępowaniu uproszczonym, czy też nie. Nastąpiło ujednolicenie opłaty od pozwu w sprawach majątkowych, poprzez wprowadzenie nowej regulacji art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Przepis art. 13 wskazuje, iż w sytuacji gdy wartość przedmiotu sporu lub wartość zaskarżenia przekracza kwotę 20.000 zł, koniecznym jest wniesienie opłaty stosunkowej wynoszącej 5% tej wartości.

Jeżeli jednak wartość przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia nie przekracza 20.000 zł, należne jest uiszczenie opłaty stałej wskazanej w ust. 1 art. 13.

Przed powyższą nowelizacją, przez pewien czas funkcjonowały przepisy, zgodnie z którymi opłata stała w przypadku sprawy o wartości przedmiotu sporu powyżej kwoty 7.500 zł do 20.000 zł, wynosiła 300 zł. Obecna regulacja, wprowadziła 7 przedziałów opłaty stałej, co wydaje się rozwiązaniem racjonalnym. Należy jednak zauważyć, iż nowelizacja to podwyższyła opłaty, które należy uiścić, rozpoczynając kierowanie sprawy na drogę sądową.

 

Wyjaśniając zakres spraw majątkowych wskazać należy, iż zgodnie z doktryną za „Z. Radwańskim, że do praw majątkowych należy w szczególności zaliczyć prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa majątkowo-małżeńskie, istotną część praw kwalifikowanych jako tzw. własność intelektualna (prawo autorskie, wynalazcze)” (vide: komentarz do art. 13 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, Flaga-Gieruszyńska/Zieliński 2019, wyd. 10).

 

Źródło:

Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (z późn. zm.),

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (z późn. zm.),

 

Stan prawny: 21.04.2021 roku