Od 1 lipca 2023 roku do art. 139 k.p.c. dodany zostanie ust. 21 w następującym brzmieniu:

”Jeżeli stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie można doręczyć pierwszego pisma w sprawie w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających lub w § 1 ze względu na nieujawnienie w tej ewidencji zmiany adresu do doręczeń, pismo to doręcza się na adres, pod którym strona zamieszkuje. W razie potrzeby doręczenia stronie pisma w sposób przewidziany w art. 1391 koszty doręczenia obciążają tę stronę niezależnie od wyniku sprawy.”

 

Wprowadzenie przepisu regulującego doręczenie korespondencji stronie będącej przedsiębiorcą wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „ CEIDG”) było oczekiwaną zmianą. Zwrócić należy uwagę, iż duża część spraw o zapłatę dotyczy właśnie przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

Z brzmienia przepisu wynika, że doręczenie na adres pod którym strona zamieszkuje nastąpić ma dopiero w sytuacji niemożności doręczenia w sposób wskazany w §1 art. 139 k.p.c.. Takie postanowienie powinno w praktyce dawać możliwość uznania przesyłki za doręczoną na adres wskazany w CEIDG, gdy przesyłka wróci dwukrotnie awizowana a z adnotacji poczty nie będzie wynikało, że adres jest nieaktualny, adresat nie prowadzi już tam działalności lub np. budynek nie istnieje.

 

 

Źródło:

Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296)

Stan prawny: 18.04.2023 roku