W dniu 13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, której głównym przedmiotem jest skrócenie terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Ustawa ta wprowadziła poza zmianami w Kodeksie Cywilnym, także zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Zmiany obowiązują od 9 lipca 2018 roku.

Niezbędne elementy pozwu od 9 lipca 2018 roku

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 187 kpc

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1)  dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

1¹) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

2)  przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3)  informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1)  wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

2)  dokonanie oględzin;

3)  polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

4)  zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

 

Powyższa zmiana wprowadza obowiązek wskazania w pozwie, daty wymagalności roszczenia. W przypadku braku takiego wskazania, przewodniczący wezwie powoda do uzupełnienia braku w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu. W razie zwrotu pozwu przez Sąd, pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pozwu do Sądu.

Zmiana ta ma na celu ułatwienie pozwanemu powołanie się na zarzut przedawnienia. Strona pozwana będzie miała wyraźnie wskazaną datę, od której należy liczyć termin przedawnienia dochodzonego przez Powoda roszczenia.

 

Źródło:

Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (z późn. zm.),

Stan prawny: 21.11.2018 roku