Zgodnie z art. 776 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej „kpc”) Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest z kolei tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Aby Sąd mógł nadać klauzulę wykonalności musimy zatem dysponować tytułem egzekucyjnym, wskazanym w art. 777 kpc. Najczęściej będzie to orzeczenie sądu, a w szczególności nakaz zapłaty. Po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia Sąd nada na wniosek klauzulę wykonalności i będziemy mogli skierować sprawę do Komornika.

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji

 

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o Komornikach Sądowych stanowi, iż

„1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-2a, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.”

 

Zgodnie natomiast z ust. 3 art. 10 ustawy o Komornikach Sądowych wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Powyższe oznacza, iż wniosek o wszczęcie egzekucji musi być skierowany do Komornika działającego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, gdzie dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, w przypadku spółki.

 

Sam wniosek kierowany do komornika powinien zawierać wskazanie świadczenia, które ma zostać spełnione. Jest to więc ta sama treść, która znajduje się w orzeczeniu Sądu. Oczywiście w sytuacji gdy część świadczenia została już spełniona, wniosek powinien to uwzględniać i kwoty wskazane we wniosku powinny zostać pomniejszone o kwoty już zapłacone przez dłużnika. Poza kwotami wymienionymi w orzeczeniu Sądu dodana może zostać kwota kosztów zasądzonych przez Sąd w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności.

Do wniosku trzeba załączyć oryginał tytułu wykonawczego.

Wniosek kierowany do Komornika powinien zawierać wskazanie w jaki sposób egzekucja ma być prowadzona. Można wymienić tu prowadzenie egzekucji z ruchomości, nieruchomości, wierzytelności oraz wszystkich znanych komornikowi rachunków bankowych.

Często stosowanym elementem wniosku jest także żądanie aby Komornik poszukiwał majątku dłużnika.

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien być sformułowany jak najszerzej, aby zwiększyć szanse skutecznego zakończenia postępowania egzekucyjnego.

 

 

Źródło:

 

Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296)

Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771)

Stan prawny: 27.05.2022 roku