Dnia 1 czerwca 2017 roku wszedł w życie znowelizowany art. 505¹ pkt. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który zmienił kwotę graniczną powództwa rozpoznawanego w postępowaniu uproszczonym.

 

Postępowanie uproszczone – do 20.000 zł stosujemy formularze

 

Nowelizacja art. 505¹ pkt. 1 Kodeksu Postpowania Cywilnego polega na zmianie wartości przedmiot sporu rozpoznawanego w postępowaniu uproszczonym. Po dokonanej nowelizacji przepisy dotyczące tego postępowania stosuje się w sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu nie przekracza tej kwoty.

Poprzednio obowiązująca regulacja wskazywała kwotę 10.000 zł, jako maksymalną, pozwalającą na skierowanie sprawy do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

 

Koszty postępowania uproszczonego

 

Z uwagi na to, iż zmianie uległa wartość przedmiotu sporu, do której postępowanie uproszczone jest możliwe do przeprowadzenia, wydawałoby się, iż zmianie ulegną także opłaty sądowe od pozwu. Tak się nie stało. Zgodnie z art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

„W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1)  do 2000 złotych - 30 złotych;

2)  ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;

3)  ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;

4)  ponad 7500 złotych - 300 złotych.”

 

Przepis powyższy pozostał niezmieniony co powoduje sytuację, iż opłata sądowa od pozwu w postępowaniu uproszczonym mająca za wartość przedmiot kwotę ponad 7.500 zł, do 20.000 zł podlega opłacie stałej w wysokości 300 zł.

 

Podsumowanie

Wskazując na powyższą zmianę, ocenić należy ją pozytywnie. W szczególności, iż zmiana wysokości wartości przedmiotu sporu nie spowodowała zmiany w zakresie opłaty sądowej od wniesienia pozwu w postępowaniu uproszczonym. Daje to z pewnością większą możliwość dochodzenia roszczenia przy zachowaniu stosunkowo niskiej opłaty sądowej.

 

 

 

Źródło:

Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (z późn. zm.),

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (z późn. zm.)

Stan prawny: 18.10.2017 roku