Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych daje Wierzycielowi – stronie transakcji handlowej – możliwość dochodzenia od Dłużnika rekompensaty kosztów odzyskiwania należności. Z uprawnienia takiego może skorzystać każdy Wierzyciel, spełniający warunki określone w Ustawie. Możliwość dochodzenia rekompensaty przysługuje od dnia nabycia uprawnienia do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i wynosi:

 

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 zł;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych i niższa niż 50.000 zł;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 zł.

 

Zgodnie z ustawą równowartość kwoty rekompensaty, wskazanej powyżej, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Powoduje to konieczność każdorazowego przeliczenia kwoty rekompensaty, przy zastosowaniu wskazanych w ustawie zasad. Jest to jednak dobre rozwiązanie, które powinno być stosowane przy dochodzeniu należności od dłużnika.

 

Zarówno w przypadku wysyłania wezwania do zapłaty, jak i na etapie składania pozwu, warto mieć na uwadze, iż rekompensata kosztów odzyskiwania należności może być dodatkowym składnikiem roszczenia.

 

Źródło:

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 424)

 

Stan prawny: 6.12.2021 roku